Nastavíme Vám a Vašej rodine adekvátnu poistnú ochranu!

Naši partneri a ich „know-how“ v oblasti životného poistenia v spolupráci s nami Vám zabezpečia, že budete Vy a Vaša rodina optimálne chránení voči základným rizikám, ktoré môžu ovplyvniť Váš príjem. Sú to hlavne riziká:

  • smrti
  • trvalých následkov úrazu
  • kritických chorôb
  • úrazu
  • choroby
  • chirurgického zákroku

Naši klienti majú nastavené poistné krytie tak, aby za poistenie platili čo najmenej, no aby boli zároveň dostatočne krytí.

Vyberieme za Vás spoľahlivého finančného partnera

Dôraz pri výbere vhodného zabezpečenia je kladený na plnenia v rámci jednotlivých poistných produktov, finančnú silu a servis poisťovne, skúsenosti s poisťovňou, cenu produktov a poistné podmienky.

Postaráme sa o optimálne zabezpečenie Vášho majetku

Naším cieľom je, aby bol Váš najvzácnejší majetok (dom, byt, chata, auto, cennosti) chránený voči nepredvídateľným udalostiam. Pri poistení majetku dávame veľký dôraz na poistné riziká, plnenie z poistenej udalosti, asistenčné služby, ale aj cenu, ktorá je často pri rovnakých podmienkach veľmi rozdielna.

Promptne vyriešime aj iné typy poistenia (cestovné poistenie, poistenie zodpovednosti, právna ochrana, atď.)

Poistenie právnej ochrany, cestovné poistenie a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania sú poistenia, ktoré klienti často uzatvárajú na poslednú chvíľu bez toho, aby poznali rozdiely a špecifiká jednotlivých produktov na trhu. U nás máte istotu, že Vám so zohľadnením Vašich požiadaviek (cena, územná platnosť, poistné riziká, výluky) navrhneme najlepšie riešenia.